VOP – Hikemates shop

Spoločnosť Hikemates s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, IČO 52 468 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 138219/B (ďalej len „Predávajúci“),
vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“):
Článok I
Základné pojmy
Okrem výrazov použitých v úvode týchto VOP a v ďalších ustanoveniach týchto VOP,
nasledujúce výrazy (tzv. legislatívne skratky) budú mať nižšie uvedené významy:

 1. „Kúpna cena“: je cena, ktorá je zverejnená na Webstránke pri Tovare,
  v čase odoslania Objednávky a uvedená v samotnej Objednávke, za
  ktorú Kupujúci Tovar kupuje.
 2. „Kúpna zmluva“: je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim
  prostredníctvom Webstránky, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje
  dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu
  Kúpnu cenu.
 3. „Kupujúci“: je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá kupuje Tovar
  prostredníctvom Webstránky a uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu
  a ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu
  svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. „Občiansky zákonník“: je zákon č. 40/1991 Zb. Občiansky zákonník
  v znení neskorších predpisov.
 5. „Objednávka“: je formulár dostupný na Webstránke, cez ktorý Kupujúci
  objednáva (kupuje) vybraný Tovar.
 6. „Tovar“: je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci
  kupuje prostredníctvom Webstránky a na základe Kúpnej zmluvy.
 7. „Webstránka“: je webová stránka shop.hikemates.com.
 8. „Zákon“: je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
  neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
 9. „ Zákon o alternatívnom riešení sporov“: je zákon č. 391/2015 Z. z. o
  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  10.„ Zákon o ochrane spotrebiteľa“: je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane
  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
  zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
  priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  v znení neskorších predpisov.

Článok II
Úvodné ustanovenia

 1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a
  povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím Kúpnej zmluvy medzi
  Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej jednotlivo aj „Zmluvná strana“
  a spoločne aj „Zmluvné strany“).
 2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu
  Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa
  zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.
 3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou
  súčasťou VOP je Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č.
  1 týchto VOP (ďalej len „Formulár na odstúpenie“).

Článok III
Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si Tovar objednáva prostredníctvom Objednávky ako
  neregistrovaný alebo registrovaný používateľ (ďalej len „Registrovaný
  Kupujúci“) prostredníctvom svojho užívateľského konta (ďalej len
  „Konto“), Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od
  momentu jej doručenia Predávajúcemu.
 2. Kupujúci je povinný v Objednávke riadne vyplniť všetky údaje označené
  ako povinné. V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne,
  Predávajúci je oprávnený túto Objednávku odmietnuť.
 3. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom
  e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke (ďalej
  len „E-mail Kupujúceho“). Kupujúci berie na vedomie, že doručením
  automatického oznámenia o prijatí Objednávky do elektronického
  systému Predávajúceho (ďalej len „Oznámenie“) nedochádza k
  uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci vybaví Objednávku spôsobom podľa poslednej vety tohto
  bodu do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení
  Objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu
  zaslaného na E-mail Kupujúceho. Predávajúci vybaví Objednávku buď
  výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej potvrdením.
 5. Momentom doručenia e-mailu Predávajúceho o potvrdení Objednávky
  podľa bodu 4 tohto článku VOP Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu
  Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 6. Kupujúci je oprávnený zrušiť svoju Objednávku pred jej potvrdením
  Predávajúcim, a to do 48 hodín od doručenia Oznámenia Kupujúcemu.
  Zrušenie Objednávky oznamuje Kupujúci Predávajúcemu
  prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Predávajúceho:
  [. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení Objednávky uviesť
  nasledovné údaje: meno, priezvisko Kupujúceho, popis objednaného
  Tovaru a číslo Objednávky. Ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu Kúpnu
  cenu alebo jej časť v čase do zrušenia Objednávky, Predávajúci vráti už
  zaplatenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
  doručenia oznámenia o zrušení Objednávky Predávajúcemu, prevodom
  na bankový účet Kupujúceho.

Článok IV
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu. Kúpna
  cena je uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov
  v čase dodania zdaniteľného plnenia.
 2. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať výlučne bezhotovostným
  platobným stykom:
  i. prostredníctvom GoPay
  ii. prevodom na účet
  iii. prostredníctvom platby kartou
 3. Kupujúci si spôsob platby Kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu
  zvolí v Objednávke.
 4. Kúpna cena sa považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na
  účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci zasiela Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad a dodací list
  elektronicky, s čím Kupujúci výslovne súhlasí a/alebo v papierovej podobe
  spolu s Tovarom.
 6. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Kúpna cena Tovaru nebola uvedená na
  Webstránke správne, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti
  informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail
  Kupujúceho a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej
  zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia
  Kupujúcemu. V prípade, ak prišlo k dodaniu Tovaru Kupujúcemu,
  postupuje sa podľa článku VI bodu 4 až 6 týchto VOP.
 7. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na
  ktorej poskytnutie nemá Kupujúci právny nárok.

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar Kupujúcemu dodať najneskôr do
  30 (tridsiatich) dní odo dňa potvrdenia Objednávky. Doručovanie
  objednaných výtlačkov magazínov zahrnutých v rámci predplatného bude
  Predávajúci vykonávať podľa harmonogramu vydávania magazínov.
  Výtlačky jednotlivých magazínov zahrnutých v rámci predplatného
  Predávajúci doručí Kupujúcemu do 30 dní odo dňa ich vydania.
 2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom:
  a. kuriérskej spoločnosti (ďalej len „Kuriér“ alebo „Kuriérska spoločnosť“)
  na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.
  b. odberných miest spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom
  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999.
  V prípade anglickej verzie magazínu bude doručovanie vykonávané
  prostredníctvom Slovenská pošta, a.s.
 3. Spôsob dodania Tovaru a cenu za dodanie (ďalej len „Poštovné“) potvrdí
  Kupujúci v Objednávke.
 4. Podmienky dodania sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami
  príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnenými na Webstránke.
 5. Kupujúci je povinný Tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar
  zaňho prevzala iná osoba, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si
  Kupujúci doručovaný Tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety,
  Predávajúci mu e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho oznámi, kde si
  môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo tento mu na
  základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy si
  mal Tovar Kupujúci prevziať, opätovne doručí Kuriérom, pričom Kupujúci
  sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným
  doručením Tovaru, najmä Poštovné.
 6. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania Kupujúcemu.
  Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na
  Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru
  prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej
  ceny a Poštovného.
 7. Ak Predávajúci po potvrdení Objednávky zistí, že nedokáže Kupujúcemu
  dodať Tovar v lehote podľa bodu 1 tohto článku VOP, je povinný o tom
  bez zbytočného odkladu písomne (postačí e-mailom) informovať
  Kupujúceho, oznámiť mu novú lehotu dodania Tovaru a požiadať ho o
  udelenie písomného súhlasu s predĺžením lehoty dodania Tovaru. Ak
  Kupujúci s predĺžením lehoty na dodanie Tovaru nesúhlasí, je oprávnený
  odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa Kupujúci v lehote do 3 dní
  odo dňa doručenia informácie Predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu
  VOP nevyjadrí k predĺženiu lehoty dodania Tovaru, má sa za to, že
  s predĺžením lehoty nesúhlasí. Ustanovenia článku VI týchto VOP sa
  použijú primerane.

Článok VI
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru a platieb

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je
  Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu,
  v lehote do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže
  odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred
  začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej
  vete tohto bodu tohto článku.
 2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku
  uplatniť prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý bol zaslaný
  Kupujúcemu spolu s Tovarom, iným písomným oznámením o odstúpení,
  prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči, ktorý zašle
  Kupujúci na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu:
  info@hikemates.com alebo doručí osobne na adresu sídla
  Predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je
  zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané

Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1
tohto článku Kúpnej zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia
písomného oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy
Predávajúcemu.

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti
  odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry
  a dokladom o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: Hikemates s. r.
  o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, pričom môže využiť formulár,
  ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14
  (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpení Kupujúceho od Kúpnej
  zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s
  Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné, pričom uvedené sa
  nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh
  doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý
  ponúka Predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa
  predchádzajúcej vety Predávajúci vráti Kupujúcemu v peniazoch.
 3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 5 tohto
  článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený.
 4. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
 5. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
  takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
  potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 6. Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch
  uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä
  pokiaľ sa jedná o:
  a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným
  súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
  že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po
  úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu
  cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému
  môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho,
  Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného
  Kupujúceho,
  d. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  e. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť
  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého
  ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
  neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30
dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci
nemôže ovplyvniť,
h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne
požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy,
ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov
potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo
Tovary vopred neobjednal,
i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,
zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných
v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania,
preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb
alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a
podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom
čase alebo v dohodnutej lehote,
l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa
jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy.
10.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ
Kupujúcim objednaného Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také
závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej
moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho
spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote
určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez
zbytočného odkladu písomne (postačí e-mailom) informovať Kupujúceho
a postupovať podľa bodu 5 tohto článku VOP.

Článok VII
Reklamácia Tovaru

 1. Úvodné ustanovenia
  1.1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite,
  množstve a bez vád. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho

záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ
alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený
u Predávajúceho.
1.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí
Kupujúcim. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady
vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za
nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná
nižšia cena.
1.3. Všeobecná záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov za
predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná
doba. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru
Kupujúcim.
1.4. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého Kupujúci
nemohol používať Tovar z dôvodu jeho opravy.
1.5. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od
prevzatia nového Tovaru, ale iba na vymenený Tovar, resp. jeho časť.
1.6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná
doba, zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo
zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

 1. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)
  2.1. Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť
  a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického
  poškodenia) je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť
  reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie. Na
  neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare,
  vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.
  2.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci
  povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie bez zbytočného
  odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia
  záručnej doby.
  2.3. Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru za predpokladu,
  že Kupujúci si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno
  uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým
  poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
  2.4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak
  o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo
  mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.
 2. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

3.1. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-
mailu zaslaného na: shop@hikemates.com, písomne alebo osobne na

adrese sídla Predávajúceho. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo
uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v zmysle ust. § 18 ods. 2
Zákona tak, že doručí Tovar na adresu:
Neonus s. r. o.
Miestneho priemyslu 1247
029 01 Námestovo
tel. kontakt (pre doručenie zásielky na adresu kuriérom, nie vybavenie
reklamácie) +421 949 620 702
a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí spolu
s reklamovaným Tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí
elektronicky.
3.2. V podaní, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady
Tovaru a adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o
spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo
zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8., si uplatňuje.
3.3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť Tovar
a originál dokladu o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho
kúpy u Predávajúceho, inak nebude reklamácia uznaná.
3.4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia
vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu
3.3.) Predávajúcemu.
3.5. V prípade, ak je podanie, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu,
neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje

požadované dokumenty a pod.) Predávajúci ho e-mailom zaslaným na E-
mail Kupujúceho vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade

reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany
Kupujúceho
3.6. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.5. tohto
článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa
doručenia výzvy podľa bodu tohto článku, bude táto považovaná za
neopodstatnenú.
3.7. O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho,
a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na E-mail
Kupujúceho, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
V Potvrdení o prijatí reklamácie je Predávajúci povinný presne označiť vady
Tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 4 Zákona a poučiť Kupujúceho o jeho
právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

 1. Vybavenie reklamácie

4.1. Predávajúci je na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa
§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (špecifikovaných v bode 4.4. až
4.8.) uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v
zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní
odo dňa uplatnenia reklamácie.
4.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie
reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je
to možné.
4.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu
písomný doklad, a to najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia
reklamácie a o jej vybavení informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu
zaslaného na E-mail Kupujúceho. V prípade, ak bude reklamácia uznaná,
Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za
nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
4.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť.
4.5. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru,
alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým
Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru
alebo závažnosť vady.
4.6. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 (dvanástich)
mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť
reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len „Odborné posúdenie Tovaru“). Bez
ohľadu na výsledok Odborného posúdenia Tovaru nemôže Predávajúci od
Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie Tovaru ani
iné náklady súvisiace s Odborným posúdením Tovaru.
4.7. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 (dvanástich) mesiacoch
od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá
reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,
komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar
zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení
reklamácie, náklady Odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s
tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na
výsledok Odborného posúdenia. Ak Kupujúci Odborným posúdením Tovaru
preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru,
môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia

Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť
do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
zamietnuť.
4.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť
vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.9. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby
sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na
výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád Tovar riadne užívať.
4.10. Pre účely reklamácie sa za:
a. viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako 2-krát (dvakrát),
b. väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako 3
(troch) rôznych odstrániteľných vád súčasne,
c. dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže Kupujúci
riadne užívať Tovar doba, počas ktorej po uzavretí Kúpnej zmluvy nemôže
kupujúci pre vady Tovaru užívať Tovar spolu viac ako 180 (stoosemdesiat)
dní.
4.11. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny Tovaru.
4.12. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a. odovzdaním opraveného Tovaru,
b. výmenou Tovaru za bezvadný Tovar,
c. vrátením Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu na bankový účet Kupujúceho,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru na bankový účet Kupujúceho,
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru),alebo
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

Článok VIII
Podávanie sťažností a podnetov

 1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to
  prostredníctvom e-mailu na: info@hikemates.com.
 2. Predávajúci Kupujúceho informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-
  mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI
  pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07
  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Článok IX
Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu,
  a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@hikemates.com, ak nie
  je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
  alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci
  odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
  (tridsiatich) dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na
  začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
  sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona
  o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke

Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-
subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 1. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona
  o alternatívnom riešení sporov.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy
  alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná
  na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297,
  resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
  event=main.home2.show&lng=SK.
 3. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim
  a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho
  s Kúpnou zmluvou.

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 9. 2021 a sú nepretržite
  zverejnené na Webstránke.
 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej
  zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú najmä Občianskym
  zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 3. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene
  ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi
  bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.
 4. Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť VOP. Na vzťah
  medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase
  uzatvorenia Kúpnej zmluvy.