Privacy Policy

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríš, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby
si sa u nás cítil bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len
„Podmienky“) je vysvetliť ti, ako budú tvoje osobné údaje, ktoré nám poskytneš pri používaní
našej internetovej stránky www.hikemates.com (ďalej len „Stránka“), nášho e-shopu
prevádzkovaného na podstránke Stránky https://shop.hikemates.com/ (ďalej len „E-shop“),
nášho účtu Hikemates na sociálnej sieti Facebook a nášho účtu wearehikemates na
sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Účty na sociálnych sieťach“) spracúvané a chránené.
Zároveň by sme ťa chceli informovať o tvojich práva v súvislosti so spracúvaním tvojich
osobných údajov.
Tieto Podmienky ťa informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov pri
používaní Stránky a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmi prosím na vedomie, že konkrétne
podmienky spracúvania tvojich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných
údajov. O všetkom však budeš v pravý čas informovaný.

 1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?
  Sme obchodná spoločnosť Hikemates s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava –
  mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 468 208, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
  Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 138219/B a prevádzkujeme Stránku a Účty na sociálnych
  sieťach.
  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
  údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“).
  Zodpovedná osoba za našu spoločnosť nebola ustanovená, nakoľko nám táto povinnosť z
  nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OU nevyplýva. Akékoľvek informácie ohľadom
  nakladania s tvojimi osobnými údajmi ti však radi poskytneme na e-mailovej adrese
  info@hikemates.com.
 2. Na aké účely spracúvame tvoje osobné údaje?
  Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely.
  a) Registrácia a vedenie profilu
  Stránku si môžeš prehliadať aj bez registrácie. Avšak na využitie niektorých služieb, ktoré
  ponúkame (publikovanie vlastného obsahu, členstvo v Hikemates Club, prispievanie do
  diskusií, a pod.), je potrebná registrácia na Stránke. Registrovať sa budeš môcť cez svoj
  Facebook účet, Google účet alebo pomocou svojho mena, priezviska a emailovej adresy.
  Pri tvojej registrácii na Stránke od teba budeme požadovať tvoje osobné údaje za účelom
  vytvorenia, vedenia a vylepšovania tvojho profilu na Stránke (ďalej len „Profil“). Pri registrácii
  budeme od teba žiadať udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a oboznámime ťa
  aj s tvojimi právami.
  Niektoré údaje budú povinné, nakoľko bez nich nevieme vytvoriť, viesť a vylepšovať tvoj
  Profil. Okrem týchto údajov budeš môcť v rámci svojho Profilu uvádzať aj ďalšie údaje resp.
  odpovedať na niektoré naše otázky. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter
  osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš
  ich zverejniť na Stránke.

b) Uzatváranie a plnenie zmlúv so zákazníkmi
Ak máš záujem nakupovať Tovar v E-shope, budeme spracúvať tvoje osobné údaje za
účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi nami a tebou, ktorú s nami uzavrieš akceptovaním
našich Všeobecných obchodných podmienok v E-shope. Tvoje osobné údaje na vyššie
uvedený účel spracúvame na právnom základe zmluvy, ktorú s nami uzavrieš, nakoľko
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy ti
poskytneme informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime ťa aj s tvojimi právami.
c) Fotografie, videá a iný obsah nahratý na Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach
Na Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach môžeš uverejniť a zdieľať rôzne typy príspevkov
(články, fotografie, fotoalbumy, videá, komentáre, recenzie, príspevky v diskusiách, a pod.).
Niektoré z údajov v tvojich príspevkoch môžu mať charakter osobných údajov, preto
odporúčame dôkladne zvážiť, aké údaje chceš o sebe zverejniť a ber na vedomie riziko ich
zneužitia. Tvoje údaje a príspevky budú prístupné ostatným (budú verejne dostupné) a my
nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať tvoje údaje a
príspevky. Ochrana podľa týchto Podmienok sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od
nás rozumné požadovať.
Taktiež dôkladne zváž, či nahrávaním a zdieľaním príspevkov nezasahuješ do práva na
ochranu osobnosti iných fyzických osôb podľa § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky
zákonník v platnom znení.
Nahraním svojej fotografie, videa alebo iného obsahu na Stránke a Účtoch na sociálnych
sieťach nám udeľuješ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých v rámci
tohto obsahu. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov na tento účel nájdeš tu.
d) Prevádzkovanie blogu
V prípade, že sa staneš blogerom na našej Stránke, budeme spracúvať niektoré tvoje údaje
za účelom zriadenia, prevádzkovania a vylepšovania tvojho blogerského účtu. Pri zriadení
blogerského účtu na Stránke budeme od teba žiadať o akceptovanie Pravidiel blogovania na
Stránke (ďalej len „Pravidlá blogovania“). Tvoje osobné údaje na vyššie uvedený účel
spracúvame na právnom základe bezodplatnej zmluvy o zriadení blogerského účtu, ktorú
s nami uzavrieš akceptovaním Pravidiel blogovania. Pri zriadení blogerského účtu ti
poskytneme informácie podľa Zákona o ochrane OU a oboznámime ťa aj s tvojimi právami.
V prípade, že sa chceš stať blogerom na našej Stránke, kontaktuj nás a pozorne si prečítaj
Pravidlá blogovania.
e) Newsletter
Ak nám k tomu udelíš súhlas, budeme spracúvať tvoju emailovú adresu za účelom zasielania
newslettra. V newsletteri ťa informujeme najmä o atraktívnom obsahu zo Stránky. Súhlas so
zasielaním newslettera je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať priamo v emaily,
ktorým ti zasielame newsletter, v nastaveniach Profilu alebo na e-mailovej adrese
info@hikemates.com. Právnym základom spracúvania tvojich osobných údajov za účelom
zasielania newslettra je tvoj súhlas, udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane
OU.
f) Zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach
V prípade, ak sa rozhodneš zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíš
nám za týmto účelom svoj súhlas, spracúvame tvoje údaje za účelom zorganizovania súťaže,
zabezpečenia a spravovania tvojej účasti v danej súťaži, vyhodnotenia súťaže a odovzdania

cien výhercom. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok
konkrétnej súťaže. Právnym základom spracúvania tvojich osobných údajov je súhlas, ktorý
budeme od teba žiadať pri zapojení sa do súťaže.
g) Cookies
Na Stránke používame súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžeš udeliť
zakliknutím políčka v lište, ktorá sa ti automaticky zobrazí pri návšteve Stránky.
Prečítaj si viac o cookies aj o tom, aké máš možnosti ich ovládať.
h) Uplatňovanie nárokov po ukončení zmluvy
Po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami, spracúvame tvojej osobné údaje za účelom
uplatňovania prípadných nárokov.
Právnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať prípadné
pohľadávky a iné nároky, ktoré mohli vzniknúť, ako aj mať schopnosť preukázať, že naše
povinnosti zo zmluvy boli riadne splnené.
i) Účasť na podujatiach
Tvoje osobné údaje môžeme zbierať aj za účelom získavania, uchovávania a nakladania s
fotografiami, videami a iným obsahom zachyteným počas výstupov a iných podujatí, ktoré
organizujeme.
Právnym základom je tvoj súhlas, ktorý nám udelíš tým, že sa zúčastníš na príslušnom
podujatí.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov
  Pri prevádzkovaní Stránky, Účtov na sociálnych sieťach a poskytovaní služieb spracúvame
  osobné údaje na základe rôznych právnych základov (súhlas, plnenie zmluvy, splnenie
  zákonnej povinnosti, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných
  údajov (registrácia a vedenie Profilu, zabezpečenie súťaže, zasielanie newslettera a pod.). S
  ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme informovať o právnom základe a
  účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania
  osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež ti poskytneme poučenie o tvojich
  právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.
 2. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie
  Tvoje osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane
  prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických
  a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred
  neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom
  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
  Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve
  naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť tvoje
  osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení
  samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na
  to, aby všetci, ktorým sú tvoje osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich
  ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou
  spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je
  tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:
a) osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Stránky, Účtov na
sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
b) osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Stránky, Účtov na
sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež
pravidelne monitorujú a testujú;
c) osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania
a optimalizácie našich služieb, Stránky a Účtov na sociálnych sieťach;
d) našim partnerom a sponzorom (u ktorých si napr. môžete objednať rôzne tovary a služby).
S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme detailnejšie informovať o
príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

 1. Odkazy na iné stránky
  Na našej Stránke a Účtoch na sociálnych sieťach sa môžu nachádzať odkazy na webové
  stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany.
  Ak klikneš na odkaz na webovú stránku tretej strany, budeš presmerovaný na túto webovú
  stránku. Dôrazne odporúčame, aby si si prečítal pravidlá ochrany osobných údajov pre
  každú webovú stránku, ktorú navštíviš.
 2. Ako dlho údaje uchovávame?
  Spracúvanie tvojich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo
  znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
  V prípade, ak tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – tvoj súhlas, tak osobné
  údaje spracúvame po dobu, na ktorú si nám súhlas so spracúvaní tvojich osobných údajov
  udelil alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.
  Pokiaľ tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné
  údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami alebo po dobu
  nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne
  pristupujeme k likvidácii tvojich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať tvoje osobné
  údaje na inom právnom základe.
  Ak tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak
  osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
  Pokiaľ tvoje osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo
  oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného
  záujmu.
  Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu
  našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo
  podmienkach súťaže.
 3. Aké sú tvoje práva pri spracúvaní osobných údajov?
  V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o tebe spracúvame, ti prináležia viaceré práva, ktoré si
  môžeš uplatniť.
  a) Právo na prístup k osobným údajom

Máš právo na prístup k tvojim osobným údajom a na ich kópiu. Ak tvoje osobné údaje
spracúvame, poskytneme ti informácie o tom, aké údaje o tebe spracúvame, za akým
účelom, komu sme tvoje osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho
budeme tvoje údaje uchovávať. Ak požiadaš o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie
ti poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadaš o iný spôsob.
b) Právo na opravu osobných údajov
Ak sú tvoje osobné údaje nesprávne, máš právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máš právo
ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžeš opraviť alebo doplniť v nastaveniach Profilu, alebo
nás môžeš požiadať o ich opravu.
c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máš právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Zákonom o ochrane OU,
napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných
údajov nezákonné a žiadaš namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia,
prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebuješ ich ty na
uplatnenie právneho nároku.
d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)
Máš právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto
právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak tvoje osobné
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláš súhlas na
spracúvanie tvojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak údaje spracúvame na základe tvojho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máš právo na prenosnosť údajov
(právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a
právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).
f) Právo odvolať svoj súhlas
Ak spracúvame tvoje osobné údaje na základe tvojho súhlasu, máš právo kedykoľvek
odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov
Ak sa cítiš dotknutý na svojich právach, môžeš podať na Úrad na ochranu osobných údajov
SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.
h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov
V zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU ťa výslovne upozorňujeme na právo namietať
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ťa týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa tvojej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Zákona o ochrane OU vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov ťa budeme detailnejšie informovať o tvojich
právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.

 1. Ochrana súkromia detí
  Služba je určená aj osobám pod 16 rokov.
  Pokiaľ máš menej ako 16 rokov, požiadaj svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so
  spracovaním tvojich osobných údajov.
 2. Ako nás môžeš kontaktovať?
  Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania tvojich osobných údajov, môžeš nás
  kontaktovať na e-mailovej adrese info@hikemates.com, alebo prostredníctvom pošty na
  adrese sídla.
  Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej
  podobe, v akej bola podaná žiadosť.
  Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe tvojej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona
  o ochrane OU ti poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však
  môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie
  dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení ťa budeme informovať do jedného
  mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane OU a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až
  28 a 41 Zákona o ochrane OU poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však tvoja žiadosť
  zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:
  ● požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie
  informácií, na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
  ● odmietnuť konať na základe žiadosti.
 3. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov
  Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak
  sme pridali nové funkcie Stránky alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy).
  Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Stránke, aj s dátumom jej
  účinnosti.
  Používaním Stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so
  zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Stránky.