VOP – Hikemates členstvo

Všeobecné obchodné podmienky Hikemates členstva
Občianskeho združenia KST Hikemates, so sídlom Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislavamestská časť Staré Mesto, IČO: 52605434, registrovaného Ministerstvom vnútra SR pod
registračným číslom VVS/1-900/90-57154 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre objednávanie
Hikemates členstva ako služby ponúkanej Prevádzkovateľom (ďalej len „Hikemates Členstvo“)
prostredníctvom webovej stránky www.hikemates.com

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre objednávanie
  Hikemates Členstva prostredníctvom webovej stránky www.hikemates.com (ďalej len
  „Webová stránka“).
  1.2 Členom sa na účely VOP rozumie fyzická osoba, ktorá si u Prevádzkovateľa objednala
  Hikemates Členstvo prostredníctvom Webovej stránky.
  1.3 Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Členom je tvorený
  uzatvorenou zmluvou medzi Prevádzkovateľom a Členom v súlade s článkom 3 VOP (ďalej
  len „Zmluva“) a týmito VOP.
  1.4 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.
  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
  priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v
  znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a
  doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
  spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v
  znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  1.5 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská
  obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát
  SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu
  dozoru.
 2. HIKEMATES ČLENSTVO
  2.1 V rámci podstránky Webovej stránky sú bližšie špecifikované výhody spojené s Hikemates
  Členstvom, podmienky poskytovania týchto výhod, výška ročných členských poplatkov
  spojených s Hikemates Členstvom (ďalej len „Členský poplatok“) a iné dôležité informácie
  týkajúce sa Hikemates Členstva.
  2.2 Člen berie na vedomie, že v rámci Hikemates Členstva je zahrnuté aj celoročné cestovné
  poistenie poskytované zo strany Union poisťovňa, a. s. (ďalej len „Poisťovňa“) ako
  zmluvného partnera Klubu slovenských turistov (ďalej len „Poistenie“), ktorého podmienky
  sa riadia hromadnou poistnou zmluvou uzatvorenou medzi poisťovňou a Klubom
  slovenských turistov (ďalej len „Poistná zmluva“). Poistná zmluva upravuje predmet
  Poistenia, rozsah Poistenia a výšku poistného krytia, územnú platnosť Poistenia a ďalšie
  podmienky Poistenia. Celé znenie Poistnej zmluvy je zverejnené na Webovej stránke.
  Prevádzkovateľ výslovne odporúča Členom oboznámiť sa so znením Poistnej Zmluvy pred
  2/5
  objednaním Hikemates Členstva.
 3. PRIJÍMANIE OBJEDNÁVOK
  3.1 Člen realizuje objednávku Hikemates Členstva (ďalej len „Objednávka“) výlučne na
  základe elektronického formulára Objednávky (ďalej len ako „Formulár“) uvedeného na
  Webovej stránke. K vyplneniu Formulára možno pristúpiť až po registrácii na Webovej
  stránke. Člen je povinný vyplniť všetky údaje potrebné k zriadeniu Hikemates Členstva.
  3.2 Člen môže Objednávku odoslať až potom, čo na Webovej stránke vyjadrí svoj súhlas so
  znením VOP.
 4. ČLENSKÝ POPLATOK A PLATOBNÉ PODMIENKY
  4.1 Člen je v rámci Objednávky povinný zvoliť si spôsob úhrady Členského poplatku
  a bezodkladne po odoslaní Objednávky uhradiť Členský poplatok Prevádzkovateľovi.
  Členský poplatok sa považuje za uhradený momentom pripísania platby na účet
  Prevádzkovateľa. Zmluva je uzatvorená dňom úhrady Členského poplatku.
  4.2 Člen môže Členský poplatok zaplatiť platbou cez platobnú bránu GP, umožňujúcu online
  platby prostredníctvom platobných kariet alebo iným spôsobom zobrazeným na Webovej
  stránke.
  4.3 V prípade zvolenia automatického platenia Členského poplatku (ak to zvolený systém
  platenia umožňuje), Člen súhlasí s automatickým platením Členského poplatku bez potreby
  osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s
  automatickým platením Členského poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že Člen
  ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu
  v systéme. Frekvencia automatického platenia Členských poplatkov bude korešpondovať s
  predplateným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom Prevádzkovateľa s tým, že
  Prevádzkovateľ môže v záujme plynulého poskytovania Hikemates Členstva platbu
  zúčtovať maximálne 30 pracovných dní pred ukončením predchádzajúceho obdobia
  Hikemates Členstva. Člen zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty
  Prevádzkovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia Členského
  poplatku tiež Člen výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb
  vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený Prevádzkovateľom v čase obnovenia.
 5. REKLAMÁCIE
  5.1 Ak Člen nemôže z dôvodov na strane Prevádzkovateľa čerpať výhody Hikemates Členstva,
  má Člen právo uplatniť písomnú reklamáciu u Prevádzkovateľa.
  5.2 Reklamáciu Hikemates Členstva u Prevádzkovateľa je možné vykonať poštou zaslaním
  písomnej informácie na adresu Dunajská 8, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto
  (ďalej len „Adresa sídla“) alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu
  info@hikemates.com. Pri uplatnení reklamácie je Člen povinný:
  5.2.1 oznámiť Prevádzkovateľovi kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa) pre
  účely reklamačného konania;
  5.2.2 popísať a riadne zdokumentovať vady, pre ktoré je Hikemates Členstvo
  predkladané na reklamáciu.
  5.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú splnením poslednej z povinností podľa bodu 5.2
  3/5
  VOP.
  5.4 Prevádzkovateľ vydá Členovi potvrdenie o uplatnení reklamácie do piatich dní po splnení
  poslednej z povinností podľa bodu 5.2 VOP a to zaslaním na emailovú adresu Člena
  uvedenú Členom pri uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
  reklamácie.
  5.5 Prevádzkovateľ vydá Členovi doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa
  uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ zašle doklad o vybavení reklamácie Členovi na
  emailovú adresu Člena uvedenú Členom pri uplatnení reklamácie.
  5.6 Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak Člen z dôvodov, ktoré nie sú na strane Člena
  nebude môcť objektívne využívať niektorú zo služieb zahnutých v Hikemates Členstve.
  5.7 V prípade, ak je reklamácia Člena opodstatnená, Prevádzkovateľ poskytne Členovi zľavu
  formou predĺženia Hikemates Členstva o dobu, počas ktorej Člen nemohol využívať
  niektorú zo služieb zahnutých v Hikemates Členstve.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  6.1 Na základe zmluvného vzťahu medzi Členom a Prevádzkovateľom je Člen po dobu, po
  ktorú má riadne zaplatený Členský poplatok oprávnený využívať služby a výhody spojené
  s Hikemates Členstvom.
  6.2 Člen je povinný dodržiavať podmienky Hikemates Členstva vrátane podmienok
  jednotlivých služieb zahrnutých v Hikemates Členstve.
  6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Hikemates Členstva zo strany Člena.
 7. TRVANIE HIKEMATES ČLENSTVA A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  7.1 Člen berie na vedomie, že platnosť Hikemates Členstva je maximálne jeden rok a to od
  01.04 roka, v ktorom je Hikemates Členstvo objednané do 31.03 nasledujúceho roka.
  V prípade, že si Člen objedná Hikemates Členstvo po dátume 01.04, nemá nárok na
  proporcionálne zníženie Členských poplatkov. Pred uplynutím platnosti Hikemates
  Členstva Prevádzkovateľ Člena kontaktuje za účelom poskytnutia možnosti predĺženia
  Hikemates Členstva o ďalší rok. V prípade, že Člen Hikemates Členstvo nepredĺži,
  Hikemates Členstvo zaniká uplynutím jeho platnosti. Zmluva a teda aj Hikemates Členstvo
  sa automaticky predlžuje o ďalšie obdobie, v prípade zvolenia automatického platenia
  Členských poplatkov.
  7.2 Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek strana Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo
  bez udania dôvodu. Člen môže vypovedať Zmluvu ku koncu príslušného fakturačného
  obdobia doručením písomnej výpovede Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla, poštou
  alebo e-mailom najneskôr 40 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Zmluva
  zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.
  7.3 Hikemates Členstvo zaniká aj zrušením Hikemates Členstva zo strany Prevádzkovateľa a
  to tretím dňom po odoslaní oznámenia (poštou) a to na poslednú Prevádzkovateľovi známu
  adresu Člena. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Členovi Hikemates Členstvo iba z nižšie
  uvedených dôvodov:
  (i) Člen uviedol v súvislosti so vznikom Hikemates Členstva nepravdivé alebo
  neúplné informácie;
  (ii) Člen akýmkoľvek spôsobom zneužije Hikemates Členstvo alebo práva z
  neho vyplývajúce;
  4/5
  (iii) Člen poskytne heslo alebo umožní vyžívať Hikemates Členstvo oprávňujúce
  využívať všetky výhody Hikemates Členstva tretej osobe;
  (iv) Člen poruší tieto VOP, resp. príslušné právne predpisy a/alebo spôsobí
  akúkoľvek ujmu Prevádzkovateľovi.
  7.4 V prípade predčasného zániku Hikemates Členstva nemá Člen nárok na žiadnu
  kompenzáciu zaplateného Členského poplatku ani jeho časti.
  7.5 Člen výslovne súhlasí s poskytnutím Hikemates Členstva ako služby pred uplynutím lehoty
  na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku. Vzhľadom na to, že k
  úplnému poskytnutiu Hikemates Členstva ako služby dochádza v okamihu uzatvorenia
  Zmluvy, nemá Člen možnosť odstúpiť od Zmluvy a úplným poskytnutím Hikemates
  Členstva ako služby právo na odstúpenie od Zmluvy zaniká. Objednaním Hikemates
  Členstva Člen vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti
  odstúpenia od Zmluvy a o zániku možnosti odstúpenia od Zmluvy.
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  8.1 Člen berie na vedomie, že Prevádzkovateľ pri uzavretí Zmluvy so Zákazníkom spracúva
  osobné údaje Člena v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane
  OU“). Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.
 9. KONTAKTY
  9.1 Telefonický kontakt a elektronický (emailový) kontakt na Prevádzkovateľa pre účely
  komunikácie s Členom sú nasledovné:
  Mobil: 0949620702 email: info@hikemates.com
 10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV MEDZI POSKYTOVATEĽOM A ZÁKAZNÍKOM
  10.1 Člen má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný
  so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
  Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Člen má právo podať návrh na začatie alternatívneho
  riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa
  prvej vety tohto bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej
  odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná
  v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom
  Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).
  10.2 Ak má Člen dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať
  na Prevádzkovateľa sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv.
  platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  11.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.11.2021.
  11.2 Tieto VOP a všetky zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými
  5/5
  právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  11.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Členom je
  oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.
  11.4 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné,
  nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto
  VOP.
  11.5 Člen objednaním Hikemates Členstva potvrdzuje, že sa pred objednaním Hikemates
  Členstva spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet)
  oboznámil s obsahom Webovej stránky a týmito VOP a že s týmito súhlasí.
  11.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena
  účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené
  VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.