Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

spoločnosti Hikemates s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré
Mesto, IČO: 52 468 208, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.:

Sro, vložka č. 138219/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Predmetom týchto pravidiel súťaže na sociálnych sieťach je úprava právnych vzťahov
  medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej
  prevádzkovateľom prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami
  a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže a zaväzuje sa ich
  dodržiavať.
 3. Za sociálne siete prevádzkovateľa sa považuje mimo iného najmä Facebook Hikemates a
  Instagram Hikemates dohľadateľný pod názvom @wearehikemates (ďalej len „sociálne
  siete“)
 4. MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE
 5. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej len
  „miesto konania súťaže“).
 6. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE
 7. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
  republiky, ktorá je registrovaná na sociálnych sieťach (FACEBOOK – www.facebook.com a
  INSTAGRAM – www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet na
  sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa
  zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania predmetnej sociálnej siete FACEBOOK
  uvedené na www.facebook.com/terms.php či INSTAGRAM uvedené na
  https://help.instagram.com/581066165581870.
 8. Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov.
 9. Súťažiaci poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných či
  zákonných povinností prevádzkovateľa.
 10. Súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže
  obsiahnutými v oznámení o vyhlásení súťaže a dodrží ich. Za poskytnutie súhlasu sa
  považuje zapojenie do súťaže súťažiacim.
 11. Súťažiaci dodrží podmienky používania danej sociálnej siete.
 12. Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do súťaže iba raz, alebo opakovane, a to
  prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti podľa podmienok
  uverejnených v oznámení.
 13. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE
 14. Doba trvania súťaže je doba uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Začiatok súťaže je
  čas zverejnenia súťaže na sociálnych sieťach pokiaľ nie je v oznámení uvedené inak.
  Koniec súťaže je uvedený v oznámení (príspevku) danej súťaže.
 15. ODOVZDANIE VÝHRY A PODMIENKY SÚŤAŽE
 16. Mechanizmus súťaže a podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre prípadný vznik
  nároku na výhru, ako aj špecifikácie samotných výhier, sú uvedené v oznámení o vyhlásení
  súťaže zverejnenom prevádzkovateľom.
 17. Mená výhercov budú oznámené po skončení súťaže pod príspevkom so zadaním súťaže
  na stránke https://www.facebook.com/hikemates alebo
  https://www.instagram.com/wearehikemates/.
 18. Výherca, alebo výhercovia sú povinní sa o výhru prihlásiť najneskôr do 14 dní od ich
  zverejnenia (ďalej len „zverejnenia mena, alebo mien výhercov pod súťažným príspevkom“)
  prostredníctvom emailu info@hikemates.com.
 19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslať výhru do 30 pracovných dní od zaslania
  doručovacej adresy zákazníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody či straty výhier
  spôsobené poštou Slovenskej republiky.
 20. Prevádzkovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal
  skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si prevádzkovateľ
  vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.
 21. Výhra prepadá prevádzkovateľovi v prípade, že bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry
  zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.
 22. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási
  prevádzkovateľovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru,
  výherca stráca právo na získanie výhry.
 23. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 24. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať písomne na
  poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.
  Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 25. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
  nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala
  výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti, osoba nemá nárok na
  výhru.
 26. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého
  správanie, či profil sociálnej siete vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.
 27. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či
  profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto
  porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie
  výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka
  spoločnosti danej sociálnej siete.
 28. Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v
  súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete). Prevádzkovateľ ďalej neručí za doručenie
  správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej
  prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
 29. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa, osoby im blízke a ostatné
  spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich
  zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto
  osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru a výhra prepadne v prospech usporiadateľa
  súťaže.
 1. Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v
  hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar či iný druh výhry.
 2. V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území
  Slovenskej republiky, hradí náklady na doručenie prevádzkovateľ. V prípade, že výhru
  nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je
  výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady vynaložené na opätovné zaslanie a
  zabalenie výhry. Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť
  opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené
  náklady.
 3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 4. Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach súťažiaci súhlasí a akceptuje dokument
  PODMIENKY UDELENIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV Súťaž
  uverejnený na stránke [●].
 5. Právnym základom pre uvedené spracovanie osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý
  Prevádzkovateľovi udelí zapojením sa do súťaže.
 6. Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie
  povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.
 7. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
 8. Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať, alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je
  autorom, alebo ku ktorého použitím v rámci súťaže je sám oprávnený, a na ktorý je
  oprávnený udeľovať licencie.
 9. Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie a pod.) poskytuje
  súťažiaci prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na
  dobu trvania majetkových práv k dielu, bez obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby
  použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje
  prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravám, spracovaniu vrátane
  prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby
  prevádzkovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci
  súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne
  postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie.
 10. V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné
  písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy apod., udeľuje
  súťažiaci odoslaním súťažného príspevku prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný
  súhlas s použitím prvkov osobnej povahy pre marketingové účely prevádzkovateľa. V
  prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej
  vete, bez toho aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je
  súťažiaci povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v dôsledku
  odvolania súhlasu vznikla.
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť,
  zrušiť či inak upraviť.
 13. Pravidlá súťaže sa môžu v jej priebehu meniť alebo doplňovať.
 1. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či
  nemajetkovej ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných
  úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Prevádzkovateľ
  súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy
  poštou.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.
 3. Účastník súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na výhru a nie je tak
  oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej republiky či iným
  obdobným spôsobom.
 4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej
  sieti. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook od všetkých
  záväzkov s ňou súvisiacich.
 5. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na
  sťažnosti alebo podnety súťažiacich. 8.8 Akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti alebo
  pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa
  info@hikemates.com.