Dopravné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar Kupujúcemu dodať najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa potvrdenia Objednávky.
 2. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom:
  • a. kuriérskej spoločnosti (ďalej len „Kuriér“ alebo „Kuriérska spoločnosť“) na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke.
  • b. odberných miest spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO 48 136 999.
 3. Spôsob dodania Tovaru a cenu za dodanie (ďalej len „Poštovné“) potvrdí Kupujúci v Objednávke.
 4. Podmienky dodania sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnenými na Webstránke.
 5. Kupujúci je povinný Tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar zaňho prevzala iná osoba, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si Kupujúci doručovaný Tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci mu e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho oznámi, kde si môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo tento mu na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy si mal Tovar Kupujúci prevziať, opätovne doručí Kuriérom, pričom Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru, najmä Poštovné.
 6. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania Kupujúcemu. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny a Poštovného.
 7. Ak Predávajúci po potvrdení Objednávky zistí, že nedokáže Kupujúcemu dodať Tovar v lehote podľa bodu 1 tohto článku VOP, je povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne (postačí e-mailom) informovať Kupujúceho, oznámiť mu novú lehotu dodania Tovaru a požiadať ho o udelenie písomného súhlasu s predĺžením lehoty dodania Tovaru. Ak Kupujúci s predĺžením lehoty na dodanie Tovaru nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa Kupujúci v lehote do 3 dní odo dňa doručenia informácie Predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu VOP nevyjadrí k predĺženiu lehoty dodania Tovaru, má sa za to, že s predĺžením lehoty nesúhlasí. Ustanovenia článku VI týchto VOP sa použijú primerane.