Pravidlá poskytovania refundácií

 1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, v lehote do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.
 2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, ktorý bol zaslaný Kupujúcemu spolu s Tovarom, iným písomným oznámením o odstúpení, prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči, ktorý zašle Kupujúci na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: shop@hikemates.com alebo doručí osobne na adresu sídla Predávajúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku Kúpnej zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: Hikemates s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, pričom môže využiť formulár, ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné, pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúka Predávajúci. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa predchádzajúcej vety Predávajúci vráti Kupujúcemu v peniazoch.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený.
 7. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.
 8. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 9. Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o: 
  • a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • b. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • c. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  • d. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  • e. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • f. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
  • g. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • h. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
  • i. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
  • j. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • k. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • l. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Kupujúcim objednaného Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne (postačí e-mailom) informovať Kupujúceho a postupovať podľa bodu 5 tohto článku VOP.